การประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยอุทัยธานี ครั้งที่ 1 2564

         วันพฤหัสที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 น. นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. หน่วยอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดกิจกรรมการประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยอุทัยธานี ครั้งที่ 1 มีการแนะนำตัวคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. หน่วยในตำแหน่งต่างๆ และแนะนำประธานชมรม และการต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

640617 การประชุมสมัยสามาญ อกท. ครั้งที่ 1

 

การประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยอุทัยธานี ครั้งที่ 1

About Pongsakorn Poungsombut