โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2564

        วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา โดยมีนายไพวัลย์ ไม้สนธิ์ นายก อบต. หนองยายดา กล่าวเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรมการแจกเจลแอลกอฮอล์ พันธ์ุไม้ พันธ์ุปลา วัสดุอุปกรณ์การเกษตร และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักยานยนต์ แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 5-12 กรกฎาคม 2564

 

640706 Fix it center

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2564

About Pongsakorn Poungsombut