โครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

        วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางสาวสุภาพันธ์ุ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1 และนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา และเปิดกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ ณ วิทยาลัยเกษตและเทคโนโลยีอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2564

 

640717 โครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

About Pongsakorn Poungsombut