การฉีดวัคซีนแก่นักเรียน นักศึกษา วษท.อทุยัธานี (เข็มที่ 2)

การฉีดวัคซีนแก่นักเรียน นักศึกษา วษท.อทุยัธานี (เข็มที่ 2)

About Pongsakorn Poungsombut