การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 อกท. หน่วยอุทัยธานี

        วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น. นายองอาจ อ่ำพุธ ผู้อำนวยการฯ ประธานในพิธี กล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3 อกท. หน่วยอุทัยธานี และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. หน่วยอุทัยธานี และประธานชมรมวิชาชีพทั้ง 5 ชมรม ประจำปีการศึกษา 2564 และรางวัลคนดีศรีอุทัย แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี และส่งมอบงานต่างๆ แก่คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. หน่วยอุทัยธานี และประธานชมรมวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2565 ณ อาคารทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 
650221 การประชุมสมัยสามาญ อกท. ครั้งที่ 3

 

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 อกท. หน่วยอุทัยธานี

About Pongsakorn Poungsombut