การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล ประเด็นนโยบายเร่งด่วน

        วันที่ 5 เมษายน 2565 คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ โดย นางสุปราณี นฤนาทนโรดม รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการใน ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ และนำคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมงานฟาร์มต่างๆ โรงอาหาร และหอพักนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

650405 ขับเคลื่อนและติดตามฯ นโยบายเร่ง

 

การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล ประเด็นนโยบายเร่งด่วน

About Pongsakorn Poungsombut