โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง

        วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 11:00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ณ หอประชุมทูลกระหม่อมแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 

650404 โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก

 

โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง

About Pongsakorn Poungsombut