พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

        วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น. นายเฉลิมพล จิระเดชประไพ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี และนายองอาจ อ่ำพุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี กับ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี เพื่อขยายโอกาศทางการศึกษาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ณ หอประชุมทูลกระหม่อมแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

 
650530 ลงนามความร่วมมือกับเรือนจำ

 

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

About Pongsakorn Poungsombut