ประชุมสถาบันอาชีวเกษตรภาคเหนือครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  สถานบันการอาชีวศึกษาเกษตร
จัดประชุมกรรมการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี  อกท.หน่วยอุทัยธานี

ประชุมสถาบันอาชีวเกษตรภาคเหนือครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan