เตรียมพร้อมก่อนประชุม อกท.

คณะกรรมการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดเตรียมสถานที่
ก่อนประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
ด้วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เตรียมพร้อมก่อนประชุม อกท.
jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan