ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

ผุ้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ร่วมทำกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan