ดร.ชาญเวช บุญประเดิม เยี่ยมสถานศึกษา

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อม การจัดงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๘ ในส่วนของการปรับปรุงอาคารสถานที่

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม เยี่ยมสถานศึกษา
jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan