ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ

คลิกดาวน์โหลดประกาศ
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

601206ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมฯ

jakkarin jeenphan

About jakkarin jeenphan