อบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี โดย นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกร และการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โดย คุณสุกรรณ์ สังข์วรรณะ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรปลอดภัยหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ ๑๔-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดย นาย เฉลี่ยว จุลมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ และ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ชมภาพเพิ่มเติม

052362 อบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

About Pongsakorn Poungsombut