การอบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจรรมกลุ่มสัมพันธ์ การใช้ความรู้ทักษะการดำเนินชีวิตประจำวัน

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี นำโดย นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้ความรู้ทักษะการดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมทรงเสด็จ โดยมี ดร.พระครูวิสาลอุทัยกิจ (คมกิจ สีลโชโต) วัดแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ชมภาพเพิ่มเติม

620624 อบรมคุณธรรม โดย ดร.พระครูวิสาลอุทัยกิจ

About Pongsakorn Poungsombut