การประชุมวิชาการ อกท ระดับหน่วย หน่วยอุทัยธานี 2562

          วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 น. นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีอาเศียรวาท วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ถวายราชสักการะ ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเวลา 10:00 น. นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 และเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับหน่วย หน่วยอุทัยธานี และมอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกดีเด่น มีการเเข่งขันทักษะต่างๆ ในเเต่ล่ะสาขาวิชา เช่น ทักษะพืชผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม่ประดับ ทักษะพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะการเพาะและขยายพันธุ์ปลา และกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่น การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ชมภาพเพิ่มเติม

620829 ประชุมวิชาการอกท ระดับหน่วย

About Pongsakorn Poungsombut