ผู้บริหาร

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเวศ  วรางกูร
กศ.ม. การบริหารการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี


 

นายวุฒิชัย กางกรณ์

นายวุฒิชัย  กางกรณ์
วท.ม. เศษรฐศาสตร์เกษตร์
ชำนาญการพิเศษ
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

นายสมเจต ช้างสีทา

นายสมเจต  ช้างสีทา
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสันติ สิงห์อุบล

นายสันติ  สิงห์อุบล
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและความฯ

นายศรายุธ สิทธิชัย

นายศรายุธ  สิทธิชัย
ศศ.ม การสอนสังคมศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

About the Author

admin