แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นายวุฒิชัย กางกรณ์

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นายประเทศ ดวงพัตรา

นางสาวบุหลัน บุษบานนท์

นางสาวบุหลัน บุษบานนท์

นางสาวสุชัญญา อ่อนศรี

นางสาวสุชัญญา อ่อนศรี

นางกัญญา สุดสะอาด

นางกัญญา สุดสะอาด

นายพงศกร พวงสมบัติ

นายพงศกร พวงสมบัติ

About the Author

admin