ฝ่ายวิชาการ

 

นายวุฒิชัย กางกรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายประเทศ ดวงพัตรา
วท.ม. เศษรฐศาสตร์เกษตร์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางศิโนรัตน์  ฤกษ์ดี
บธ.ม. บริหารธุรกิจ ชำนาญการ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวศิริวรรณ  แกว่นธัญกิจ
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ชำนาญการ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวกมลวรรณ  จันทร์แก้ว
ศศ.ม. ธุรกิจเกษตร

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวบุหลัน  บุษบานนท์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางอัจฉราภรณ์ ภู่ขวัย  

หัวหน้างานบริการและห้องสมุด
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางอัจฉราภรณ์  ภู่ขวัญ
ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายปัญญา ภู่ขวัญ

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายปัญญา  ภู่ขวัญ
กษ.ม. ส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ

นายนพชาติ เพชรรงค์

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายนพชาติ  เพชรรงค์
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

นางพัชรากร จำนงค์

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางพัชรากร  จำนงค์
บธ.ม. บริหารธุรกิจ ชำนาญการพิเศษ

นายบัญชา ทิศากอบสุข

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายบัญชา  ทิศากอบสุข
บธ.ม. บริหารธุรกิจ ชำนาญการ

นางสาวทัศน์วรรณ รักใคร่

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวทัศน์วรรณ  รักใคร
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

 

About the Author

admin