ฝ่ายวิชาการ

 

นายประเทศ ดวงพัตรา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายประเทศ ดวงพัตรา

นางศิโนรัตน์ ฤกษ์ดี

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางศิโนรัตน์  ฤกษ์ดี

นางสาวศิริวรรณ แกว่นธัญกิจ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวศิริวรรณ  แกว่นธัญกิจ

นางสาวกมลวรรณ จันทร์แก้ว

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวกมลวรรณ  จันทร์แก้ว

นายเสฏฐวุฒิ ดวงละออ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายเสฏฐวุฒิ ดวงละออ

นางอัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ

 

หัวหน้างานบริการและห้องสมุด

นางอัจฉราภรณ์  ภู่ขวัญ

นางสาวศิริวรรณ แกว่นธัญกิจ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวศิริวรรณ แกว่นธัญกิจ

นางสาวกมลวรรณ จันทร์แก้ว

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสาวกมลวรรณ จันทร์แก้ว

นางนิภาพร คงเขียว

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นางนิภาพร คงเขียว

นายวุฒิชัย กางกรณ์

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นายประเทศ ดวงพัตรา

นายเสฏฐวุฒิ ดวงละออ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายเสฏฐวุฒิ ดวงละออ

นางสาวสุภัทรา มังจันทึก

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวสุภัทรา มังจันทึก

 

 

 

 

 

About the Author

admin