ฝ่ายวิชาการ

 

นายวุฒิชัย กางกรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายประเทศ ดวงพัตรา
วท.ม. เศษรฐศาสตร์เกษตร์ ชำนาญการพิเศษ

นางศิโนรัตน์ ฤกษ์ดี

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางศิโนรัตน์  ฤกษ์ดี
บธ.ม. บริหารธุรกิจ ชำนาญการ

นางสาวศิริวรรณ แกว่นธัญกิจ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวศิริวรรณ  แกว่นธัญกิจ
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ชำนาญการ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวกมลวรรณ  จันทร์แก้ว
ศศ.ม. ธุรกิจเกษตร

นางสาวบุหลัน บุษบานนท์

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวบุหลัน  บุษบานนท์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางอัจฉราภรณ์ ภู่ขวัย  

หัวหน้างานบริการและห้องสมุด
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางอัจฉราภรณ์  ภู่ขวัญ
ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายปัญญา ภู่ขวัญ

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายปัญญา  ภู่ขวัญ
กษ.ม. ส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ

นางเพียงใจ ชูวงศ์เลิศ

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นางเพียงใจ ชูวงศ์เลิศ
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

นางพัชรากร จำนงค์

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางพัชรากร  จำนงค์
บธ.ม. บริหารธุรกิจ ชำนาญการพิเศษ

นายกฤติกร กิตติพงษ์นาม

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายกฤติกร กิตติพงษ์นาม
บธ.ม. บริหารธุรกิจ ชำนาญการ

นายจักรรินทร์ สีมาบุตร

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายจักรรินทร์ สีมาบุตร
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

 

 

 

 

 

About the Author

admin