ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายวุฒิชัย กางกรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวอิงค์สุมญชุ์ พวงสมบัติ

นางสาววัทณา ว่องกสิกิจ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาววัทณา ว่องกสิกิจ

นางอัจฉราภรณ์ ภู่ขวีญ

หัวหน้างานบุคลากร

นางอัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ

นางสาวบุหลัน บุษบานนท์

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวบุหลัน บุษบานนท์

นางวันเพ็ญ ช้างอยู่

หัวหน้างานการบัญชี

นางวันเพ็ญ ช้างอยู่

นางสาวสุชัญญา อ่อนศรี

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวสุชัญญา อ่อนศรี

นายวัลเฉลิม รูปเขียน

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวัลเฉลิม รูปเขียน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายสมเจตน์ พันธ์ุรอด

นางนิรมล สิทธิชัย

หัวหน้างานทะเบียน

นางนิรมล สิทธิชัย

 

About the Author

admin