ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายวุฒิชัย กางกรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวอิงค์สุมญชุ์ พวงสมบัติ

นางเพียงใจ ชูวงศ์เลิศ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางเพียงใจ ชูวงศ์เลิศ

นางสาวบุสนา ศิริยามัญ

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวบุสนา ศิริยามัญ

นางพัชรากร จำนงค์

หัวหน้างานการเงิน

นางพัชรากร จำนงค์

นางวันเพ็ญ ช้างอยู่

หัวหน้างานการบัญชี

นางวันเพ็ญ ช้างอยู่

นางสาวสุชัญญา อ่อนศรี  

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวสุชัญญา อ่อนศรี

นายกฤติกร กิตติพงษ์นาม

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวัลเฉลิม รูปเขียน

นางสาวบุหลัน บุษบานนท์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวบุหลัน บุษบานนท์

นางนิรมล สิทธิชัย

หัวหน้างานทะเบียน

นางนิรมล สิทธิชัย

 

About the Author

admin