ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นางอัจฉราภรณ์ ภู่ขวีญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

นางอัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ

นางนิภาพร คงเขียว

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางนิภาพร คงเขียว

นายพงศกร พวงสมบัติ

หัวหน้างานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายพงศกร พวงสมบัติ

นางศิโนรัตน์ ฤกษ์ดี

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางศิโนรัตน์ ฤกษ์ดี

นายประเทศ ดวงพัตรา

หัวหน้างานงานวิจัยพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายประเทศ ดวงพัตรา

นางอัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ

 

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางอัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ

นางสาวสุภัทรา มังจันทึก

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวสุภัทรา มังจันทึก

นายธีระพงษ์ สีหะวงษ์

หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

นายธีระพงษ์ สีหะวงษ์

 

 

 

 

 

About the Author

admin