ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นายศรายุธ สิทธิชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา

นายศรายุธ สิทธิชัย

นางทิพวรรณ์ กล้าการขาย

หัวหน้างานสวัสดิการ

นางทิพวรรณ์ กล้าการขาย

นายปัญญา ภู่ขวัญ

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

นายปัญญา  ภู่ขวัญ

หัวหน้างานปกครอง

นายปกรณ์เกียรติ ใหมทอง

นางสาวบุหลัน บุษบานนท์

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวบุหลัน  บุษบานนท์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวศิวลักษ์ คำแสงดี

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวศิวลักษ์ คำแสงดี

 

 

 

 

 

About the Author

admin