ฝ่ายกิจการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นางสาวอิงค์สุมญชุ์ พวงสมบัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวอิงค์สุมญชุ์ พวงสมบัติ

นางสาวศศิภา แก้วเทพ

หัวหน้างานสวัสดิการ

นางสาวศศิภา แก้วเทพ

นายเสฏฐวุฒิ ดวงละออ

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

นายเสฏฐวุฒิ ดวงละออ

นายกฤติกร กิตติพงษ์นาม

หัวหน้างานปกครอง

ายกฤติกร กิตติพงษ์นาม

นายกันตภณ บุญกิจสุวรรณ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายกันตภณ บุญกิจสุวรรณ

นางสาวศิวลักษ์ คำแสงดี

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวศิวลักษ์ คำแสงดี

 

 

 

 

 

About the Author

admin