ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เริ่มก่อตั้งขึ้น  เมื่อปี พ .ศ. ๒๕๒๒  ซึ่งเป็นปีเกษตรกร  รัฐบาลได้มีนโยบายและ อนุมัติให้กรมอาชีวศึกษา จัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมอุทัยธานี  มีพื้นที่จัดตั้งในหมู่บ้านทุ่งสมอ  ตําบลหนองแก  อําเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  โดยมีนายเฉลิมพล  พยัคเมฆินทร์  เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งสถานศึกษาใน ครั้งแรก ต่อมานายชนินท์  ด้านพานิช  ได้ประสานงานและดําเนินการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในปี พ.ศ.  ๒๕๒๔  และต่อมาได้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในปีการศึกษา  ๒๕๒๗  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

734904_573381499355882_1908869201_n

About the Author

admin