ข้อมูลทั่วไป

 วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย (Vision)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี มีวิสัยทัศน์ คือ

           “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสนองต่อการศึกษาตลอดชีวิตภายใต้หลักคุณธรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจ (Mission)

วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี มีพันธกิจ ๖ ข้อ ในการดำเนินการสถานศึกษาประกอบด้วย
(๑) บริการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
(๒) พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภายใต้คุณธรรมนำความรู้
(๓) สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมการวิจัยเพื่อการอาชีพให้กับชุมชน
(๔) ให้บริการด้านอาชีพเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
(๕) พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเป็นอุทยานการศึกษาและ
(๖) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจการผลิตและการบริการที่สอดคล้องกับหลัก สูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา

About the Author

admin