ข้อมูลบุคลากร

 

 บุคคลาการทางการศึกษา 2558
ผู้บริหาร 4 คน
ข้าราชการครู 21 คน
ข้าราชการพลเรือน 1 คน
พนักงานราชการ 3 คน
ครูจ้างสอน 9 คน
ลูกจ้างประจำ 15 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 22 คน
รวม 75 คน

 

 บุคคลาการทางการศึกษา 2559
ผู้บริหาร   คน
ข้าราชการครู   คน
ข้าราชการพลเรือน   คน
พนักงานราชการ   คน
ครูจ้างสอน   คน
ลูกจ้างประจำ   คน
ลูกจ้างชั่วคราว   คน
รวม   คน

 

 

 

 

 

 

 

 

                  บุคลาการทางการศึกษาแยกตามแผนกวิชา

นางอัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ View
นางสาวศิริวรรณ แกว่นธัญกิจ View
นางทิพวรรณ กล้าการขาย View
นางศิโนรัตน์ ฤกษ์ดี View
นางนิรมล สิทธิชัย View
นางสาวทิพรัตน์ ขุนรักษ์ View

 

นางสาวทัศวรรณ์ รักใคร่ หัวหน้าแผนกวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร
View

 

นายนพชาติ  เพชรรงค์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ View
นายประเทศ ดวงพัตรา View
นายดิเรก ม่วงงาม View
นายบำราศ จันทร์โนทัย View
นางสาวภัททิรา ประสาทแก้ว View
นางเพียงใจ ชูวงศ์เลิศ View

 

นายปัญญา ภู่ขวัญ หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ View
นางมลฤดี วรางกูร View
นายเอนก สัตยพงศ์ View
นางสาวศศิกุณฑ์ สิงห์บุตร View
นางสาวศิวลัษณ์  คำแสงดี View

 

นางพัชรากร จำนงค์ หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ View
นางสาวบุหลัน บุษบานนท์ View
นางสุกฤตา เรืองสุข View
นางสาวพนอ มณีสุข View

 

นายบัญชา ทิศากอบสุข หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร View

 

บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

 

 

 

 

 

About the Author