ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

  จำนวนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา 2536

ระดับชั้น/สาขา

สาขางาน ชาย หญิง

รวม

ปวช.1/ เกษตรศาสตร์ (เกษตรปฎิรูป)

การเกษตร

     
ปวช. 1/1   9 10

19

ปวช. 1/2   10 13

23

ปวช. 1/3   10 12

22

ปวช.1 /4 ราชทัณฑ์   13 7

20

ปวช.1/พณิชยการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 5

7

รวม ปวช.1

 

44 47

91

ปวช.2/ เกษตรศาสตร์ (เกษตรปฎิรูป) การเกษตร      
ปวช. 2/1   8 6 14
ปวช. 2/2   9 9 18
ปวช. 2/3   10 7 17
ปวช.2/พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10
รวม ปวช.2   27 32 59
ปวช.3/ เกษตรศาสตร์ (เกษตรปฎิรูป) การเกษตร      
ปวช. 3/1   5 13 18
ปวช. 3/2   13 1 14
ปวช. 3/3(ทวิ)   8 7 15
ปวช.3/พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 7 9
รวม ปวช.3   28 28 56
รวม  ปวช. 99 107 206
ปวส.1 /เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 37 28 65
ปวส.1/1   10 8 18
ปวส.1/2   11 8 19
วษท.1/58   9 6 15
ตาคลี 5/58   7 6 13
ปวส.1 /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61 62 123
ปวส.1/ปกติ   2 3 5
วษท. 2/58   13 13 26
หนองโพ 3/58   22 42 64
ราชทัณฑ์ 4/58   24 4 28
รวม  ปวส.1   98 90 188

ปวส.2 เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์ 25 18

43

ปวส.2/1   9 6

15

ปวส.2/2   8 7

15

วษท. 1/57   8 5

13

ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีสำนักงาน

25 20

45

ปวส.2/3     2

2

วษท. 2/57   9 15

24

ราชทัณฑ์  3/57   16

16

รพ.ค่าย 4/57   3

3

รวม  ปวส.2

  50 38

88

รวม  ปวส.

148 128

276

รวม  ปวช. และ ปวส.

247 235

482

อศ.กช.        
ปวช.1/เกษตรศาสตร์

การเกษตร

     
ปวช.  1 (ตาคลี)   21 12

33

ปวช .1(วษท.)   10 2

12

ปวช.2/เกษตรศาสตร์   1

1

ปวช.3/เกษตรศาสตร์

เกษตรทั่วไป

1 3

4

รวม อศ.กช.

33 17

50

รวมนักศึกษาทั้งหมด

280 252

532

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558    

 

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน  ภาคเรียนที่ 2/2564

ระดับชั้น สาขาวิชา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3

รวม

 

ปวช.

เกษตรศาสตร์(ปฏิรูป)

64

76 45

186

เกษตรศาสตร์(อศ.กช.)

23 6 24

53

เกษตรศาสตร์(ทวิซศึกษา)

27

27

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1 3

4

                     รวม  ปวช.

88 110 72

270

 

ปวส.

พืชศาสตร์

87

113  

200

สัตวศาสตร์

29

28  

53

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2  

2

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

32

53  

85

                     รวม  ปวช.

145 196  

257

 

ปริญญาตรี

เทคโนโลยีการผลิตพืช

22

16  

38

                     รวม  ปริญญาตรี

22 16  

38

รวมทั้งหมด

652

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2565  

About the Author

admin