ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

 

จำนวนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา 2536

ระดับชั้น/สาขา

สาขางาน ชาย หญิง

รวม

ปวช.1/ เกษตรศาสตร์
(เกษตรปฎิรูป)

การเกษตร

ปวช. 1/1 9 10

19

ปวช. 1/2 10 13

23

ปวช. 1/3 10 12

22

ปวช.1 /4 ราชทัณฑ์ 13 7

20

ปวช.1/พณิชยการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 5

7

รวม ปวช.1

 

44 47

91

ปวช.2/ เกษตรศาสตร์
(เกษตรปฎิรูป)
การเกษตร
ปวช. 2/1 8 6 14
ปวช. 2/2 9 9 18
ปวช. 2/3 10 7 17
ปวช.2/พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10
รวม ปวช.2   27 32 59
ปวช.3/ เกษตรศาสตร์
(เกษตรปฎิรูป)
การเกษตร
ปวช. 3/1   5 13 18
ปวช. 3/2   13 1 14
ปวช. 3/3(ทวิ)   8 7 15
ปวช.3/พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 7 9
รวม ปวช.3   28 28 56
รวม  ปวช. 99 107 206
ปวส.1 /เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 37 28 65
ปวส.1/1 10 8 18
ปวส.1/2 11 8 19
วษท.1/58 9 6 15
ตาคลี 5/58 7 6 13
ปวส.1 /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61 62 123
ปวส.1/ปกติ 2 3 5
วษท. 2/58 13 13 26
หนองโพ 3/58 22 42 64
ราชทัณฑ์ 4/58 24 4 28
รวม  ปวส.1   98 90 188

ปวส.2 เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์ 25 18

43

ปวส.2/1 9 6

15

ปวส.2/2 8 7

15

วษท. 1/57 8 5

13

ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีสำนักงาน

25 20

45

ปวส.2/3 2

2

วษท. 2/57 9 15

24

ราชทัณฑ์  3/57 16

16

รพ.ค่าย 4/57 3

3

รวม  ปวส.2

50 38

88

รวม  ปวส.

148 128

276

รวม  ปวช. และ ปวส.

247 235

482

อศ.กช.
ปวช.1/เกษตรศาสตร์

การเกษตร

ปวช.  1 (ตาคลี) 21 12

33

ปวช .1(วษท.) 10 2

12

ปวช.2/เกษตรศาสตร์ 1

1

ปวช.3/เกษตรศาสตร์

เกษตรทั่วไป

1 3

4

รวม อศ.กช.

33 17

50

รวมนักศึกษาทั้งหมด

280 252

532


ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

 

 

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน  ภาคเรียนที่ 2/2558

ระดับชั้น สาขาวิชา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3

รวม

 

ปวช.

เกษตรศาสตร์(ปฏิรูป)

84

47 46

177

เกษตรศาสตร์(อศ.กช.)

45 1 4

50

พณิชยการ

7

10 9

26

                     รวม  ปวช.

136 58 59

253

 

ปวส.

เกษตรศาสตร์

65

43

108

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

123

45

168

 

รวม ปวส.

188 88  

276

รวมทั้งหมด

529


ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

 

จำนวนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี  
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้น

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง

รวม

 

ปวช.1

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

การเกษตร

42 42

84

การเกษตร
(อศ.กช.)

31 14

45

พาณิชยกรรม

พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 5

7

รวม ปวช. 1

75 61

136

 

ปวช.2

เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์

การเกษตร

27 22

49

การเกษตร
(อศ.กช.)
1

1

พาณิชยกรรม

พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10

10

รวม ปวช. 2

28 32

60

ปวช.3

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

การเกษตร

26 21

47

การเกษตร
(อศ.กช.)

1 3

4

พาณิชยกรรม

พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 7

9

รวม ปวช. 3

29 31

60

รวม  ปวช.

132 124

256

ปวส. 1

เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 37 28 65
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61 62

123

รวม ปวส. 1

98 90

188

ปวส. 2

เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 25 18 43
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 25 20

45

รวม ปวส. 2

50 38

88

รวม  ปวส.

148 128

276

รวมนักศึกษาทั้งหมด

280 252

532


ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

About the Author

admin