ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

     ๑.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ

๑.๑ ประเภทวิชาเกษตรกรรม รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
โครงการปฏิรูปการศึกาาเกษตรเพื่อชีวิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
( พืชศาสตร์ , สัตวศาสตร์ , อุตสาหกรรมเกษตร )

๑.๒ ประเภทวิชาพาณิชยการ รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     

     ๒.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ

 .๑ ประเภทวิชาเกษตรกรรม รับผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

๒.๒ ประเภทวิชาพาณิชยการ รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๓.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

.๑ ประเภทวิชาเกษตรกรรม รับผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ( เรียนเสาร์ อาทิตย์ )
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

๓.๒ ประเภทวิชาพาณิชยการ รับผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ( เรียนเสาร์ อาทิตย์ )

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๔.  หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระบบทวิภาคี

รับผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกษตรศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

 

ปรับปรุงข้อมูล ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

About the Author

admin