ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

     1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
          – สาขาวิชาพืชศาสตร์
          – สาขาวิชาสัตวศาสตร์
          – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
          – สาขาวิชาช่างกลเกษตร
          – สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

      2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

          – สาขาวิชาพืชศาสตร์
          – สาขาวิชาสัตวศาสตร์
          – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

About the Author

admin