แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางนิรมล สิทธิชัย
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวศิริวรรณ แกว่นธัญกิจ
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางศิโนรัตน์ ฤกษ์ดี
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวนุชนารถ ช่างโคกสูง
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวกุลธรา กล้าวิกย์กรณ์
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวจีรวรรณ จันทร์ศิริ
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายสมเจตน์ พันธุ์รอด
ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์